Υπηρεσίες

* Προφορικές, γραπτές και επίσημες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας από τα Ελληνικά στα Τουρκικά και από τα Τουρκικά στα Ελληνικά ενώπιον Συμβολαιογραφείων, Δικαστηρίων και Προξενείων κτλ.

* Επικυρώσεις εγγράφων από Συμβολαιογραφείο

* Λήψη Επισημείωσης της Χάγης (Apostille)

* Παραλαβή των γνησίων εγγράφων από την Ελλάδα ή Τουρκία

* Παράδοση των γνησίων εγγράφων και των επίσημα επικυρωμένων από Συμβολαιογραφείο μεταφράσεων αυτών στην Ελλάδα ή Τουρκία

* Παρακολούθηση διαδικασιών και επίσημες υπηρεσίες μετάφρασης σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής

* Τελικοί έλεγχοι φόρτωσης (προαιρετικά) πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής

* Υπηρεσίες μετάφρασης και παροχής συμβουλών για νομικές διαδικασίες που θα γίνουν για αγορά ακινήτων ή σύσταση εταιρειών στην Ελλάδα

* Διεκπεραίωση νομικών διαδικασιών σχετικά με την Ελλάδα συνεργαζόμενη με Τουρκόφωνους και Ελληνόφωνους δικηγόρους